แผนคุ้มตลอดชีพมั่นคง

ที่สุดของความคุ้มค่า ที่สามารถเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันชีวิต เป็นค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยใน หลังอายุ 60 ปี

แผนคุ้มตลอดชีพมั่นคง

ที่สุดของความคุ้มค่า ที่สามารถเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันชีวิต เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน หลังอายุ 60 ปี

เพื่อคนที่คุณรักและห่วงใย คุณทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เตรียมความพร้อม
สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว เพื่อให้พวกเขาก้าวเดินไปได้อย่างมั่นใจ
และรอดูความสำเร็จในวันที่เขาเติบโต

แต่ในความเป็นจริง ทุกวันนี้ครอบครัวเรายังมีเงินออมไม่มาก
หากขาดคุณไปทุกคนก็คงลำบาก และถ้าคุณเกิดเจ็บป่วยกะทันหัน
ในวันที่ไม่มีรายได้และสวัสดิการรองรับหลังเกษียณอายุ
เงินที่สะสมไว้มาทั้งชีวิต ก็อาจต้องหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น

แผนคุ้มตลอดชีพมั่นคง พร้อมช่วยคุณ
สร้างหลักประกันความคุ้มครองชีวิตและ
โรคร้ายแรงตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้คุณมั่นใจ
ได้ว่า ครอบครัวจะยังคงประสบความสำเร็จตามแผน
ที่วางไว้ แม้อาจไม่มีคุณในวันนั้น และไม่ว่าจะเกิด
อะไรขึ้นก็ตาม คุณจะไม่เป็นภาระให้กับครอบครัว
คุ้มตลอดชีพมั่นคง

คุ้มครองตลอดชีพ ถึงอายุ 99 ปี หรือเลือกเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัยเป็นค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในหลังอายุ 60 ปี

คุ้มครองสูงสุด
50 โรคร้ายแรง

จ่ายเงินก้อนทันที เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หมดกังวล

เรื่องค่ารักษา

คุ้มเลือกได้

ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี หรือถึงอายุ 60 ปี เลือกชำระเบี้ยเป็น
รายปี ราย 6 เดือน
หรือรายเดือน ตามความต้องการ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,653 บาท

คุ้มส่งต่อ

หากเสียชีวิตก่อนอายุ 99 ปี
รับเงินก้อนส่งต่อเป็นมรดก
ให้ครอบครัว

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ตารางเปรียบเทียบผลประโยชน์ความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุรับประกันภัย 16 - 50 ปี
 • งวดการชำระเบี้ยประกัน รายปี /
  ราย 6 เดือน / รายเดือน
 • ความคุ้มครองสัญญาหลักแบบตลอดชีพพลัส ชำระเบี้ยคงที่ 5 ปี หรือ จนถึงอายุ 60 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี)
 • ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แบบซีไอ 50 ชำระเบี้ยปีต่อปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี) เบี้ยประกันจะปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น
 • บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์เนื่องจากจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ชั้นอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยที่มีการปรับจะต้องอยู่ในอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
คำถามที่พบบ่อย

คำถาม :

ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพหรือไม่?

คำตอบ :

ลูกค้าต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอตามความเป็นจริง โดยการพิจารณาให้ตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันของ

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คำถาม :

เบี้ยประกันจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณลูกค้าหรือไม่?

คำตอบ :

สัญญาหลักแบบตลอดชีพพลัส :
เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แบบซีไอ 50 :
เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณลูกค้า

คำถาม :

กรณีลูกค้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หลังอายุ 60 ปี จำเป็นต้องใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลหรือไม่?

คำตอบ :

ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้

 • กรณีเลือกใช้สิทธิ์ : ค่าใช้จ่ายของค่ารักษาพยาบาลจะถูกหักออกจากจำนวนเงินเอาประกันภัย
  และยังคงได้รับความคุ้มครองชีวิตตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่
 • กรณีไม่เลือกใช้สิทธิ์ : จะได้รับความคุ้มครองชีวิต เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยเดิม

คำถาม :

ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองอะไรบ้าง?

คำตอบ :

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร
ค่าบริการพยาบาล ค่าแพทย์ตรวจรักษา
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าผ่าตัดหรือหัตถการ เป็นต้น โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์
และมาตรฐานทางการแพทย์

คำถาม :

จำกัดจำนวนครั้งของการรักษาพยาบาล หรือไม่?

คำตอบ :

ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลูกค้าเลือกซื้อ

คำถาม :

ค่ารักษาพยาบาล ลูกค้าต้องสำรองจ่ายหรือไม่?

คำตอบ :

ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยลูกค้าจะได้รับบัตร Care Card จากบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ลูกค้ามีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์

คำถาม :

สามารถนำเบี้ยประกันไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

คำตอบ :

ลูกค้าสามารถนำเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนภาษีได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

 • แผนคุ้มตลอดชีพมั่นคง เป็นชื่อทางการตลาดของแบบตลอดชีพพลัส แนบสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง แบบซีไอ50
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นนายหน้าประกันชีวิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ขายผ่านช่องทาง
ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเรา
สามารถติดต่อกลับไป