โปรโมชั่น

สุขภาพดี มีสุข เป๋าตุง ตุ้งแช่ แจกทองคำแท้นำโชค

เพียงซื้อประกันของเอฟดับบลิวดี กับ SCB Protect ผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Telesales)

เงื่อนไขการรับทองคำแท้นำโชค  

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันแผนตลอดชีพคุ้มครองโรคร้ายแรง ทุนประกัน ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป หรือซื้อแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายดีไลท์ แคร์ (Delight CARE)
และชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายปีโดยชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกแบบรายปีเท่านั้น ผ่านช่องทางขายทางโทรศัพท์ ของบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 โดยกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 และกรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองเท่านั้น 

2. ของสมนาคุณจะถูกส่งให้ลูกค้าโดยใช้ที่อยู่ที่เดียวกับที่ส่งกรมธรรม์ โดยจัดส่งให้ภายใน 60 วันหลังจบรายการ (31 พฤษภาคม 2565)
โดยที่กรมธรรม์ต้องผ่านการอนุมัติรวมถึงผ่านระยะเวลาการแจ้งสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) คือ ภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับกรมธรรม์แล้ว 30 วัน
หรือโดยที่กรมธรรม์ผ่านการอนุมัติและไม่ได้มีการยกเลิกกรมธรรม์ภายในวันที่มีการจัดส่งของสมนาคุณ 

3. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยน/โอน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ โดยรายละเอียดการรับประกันสินค้า และการเปลี่ยน/โอน/แลกเป็นเงินสด
เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บริษัท ออสสิริส จำกัด โทร 02-613-0888 โดย บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
ไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบข้อโต้แย้งใดและเหตุการณ์ใด ๆ อันเกิดจากการใช้บริการ 

4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยจัดหาสินค้าเทียบเท่าหรือใกล้เคียงโดยมีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่ของสมนาคุณมีการเลิกผลิต หรือ สินค้าขาดสต็อก 

5. หากบริษัทไม่สามารถจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่ผู้เอาประกันให้ไว้ได้
กรุณาติดต่อ SCB Protect Call Center โทร 1314 เพื่อแจ้งทางบริษัท ออสสิริส จำกัด ให้ทำการจัดส่งอีกครั้ง หากลูกค้าไม่ได้แจ้งกลับภายในวันที่
30 มิถุนายน 2565 จะถือว่าสละสิทธิ์ 


เงื่อนไขผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน

ดอกเบี้ย 0% ผ่านบัตรเครดิต SCB

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 เดือน
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก ผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป กับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ผ่านช่องทางขายทางโทรศัพท์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565  

2. เฉพาะชำระเบี้ยประกันปีแรก แบบรายปีเท่านั้น ไม่รวมกรมธรรม์เก่า  

3. ยอดใช้จ่ายที่นำมาแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% จะต้องเป็นยอดที่ไม่เกินจากวงเงินอนุมัติของธนาคาร และไม่สามารถแบ่งชำระยอดจากวงเงินชั่วคราวได้  

4. การทำรายการแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ
หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินแบ่งชำระคงเหลือทั้งหมด

5. ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข เกี่ยวกับการแบ่งชำระของธนาคารทุกประการ  

6. กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที
และธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด
(ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น  

7. กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ
ผู้ถือบัตระต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร. 02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ
โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน  

 

 ผ่านบัตรกดเงินสด Speedy Cash

1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ทุกประเภท ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt
(“ผู้ถือบัตร”) และแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% ผ่านบัตร Speedy Cash นาน 12 เดือน โดยเป็นการชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกเต็มจำนวน กับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ผ่านบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ช่องทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 

2. แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,600 บาทขึ้นไป / กรมธรรม์ /เซลล์สลิป 

3. การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร
ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียก
ให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของธนาคารทันที 

4. กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (คิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกส่วนเพิ่ม 3% สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด)
รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น 


แลกรับเครดิตเงินคืน 10% 

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS

2. รับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards/M Point ตั้งแต่ 1,000 คะแนน แต่ไม่เกินยอดเบี้ยที่ทำรายการภายใต้บัตรเครดิตที่ทำรายการ สูงสุด 200,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

3. ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผ่าน SMS พิมพ์ SPT1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต

12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน

ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนที่ได้รับข้อความยืนยันเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสำเร็จจากธนาคารเท่านั้น

4. ตัวอย่างการลงทะเบียน เช่น SPT1 341204282565 #2565

5. กรณีลงทะเบียนโดยระบุจำนวนคะแนนเกินจากยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระผ่านบัตรเครดิต ธนาคารจะคำนวณคะแนน โดยยึดจากยอดเบี้ยที่ชำระผ่านบัตรที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืน 10% กับบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้ แต่ไม่มียอดชำระตามที่กำหนด

7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืน 10% กับบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนโดยไม่ระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก

8. ธนาคารจะทำการตัดคะแนนสะสม SCB Rewards/M Point ที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน และคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์
และใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

9. ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนสะสม SCB Rewards/M Point เพียงพอกับยอดคะแนนที่แจ้งแลกรับเครดิตเงินคืนไว้
ทั้งนี้ หากคะแนนสะสม SCB Rewards/M Point ของผู้ถือบัตร ณ วันที่ทำการตัดมีไม่เพียงพอให้ตัดได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่มอบเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตร

10. คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้  


11. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาโปรโมชันเท่านั้น เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน

หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้  

 

เงื่อนไขทั่วไป

1. รายการซื้อ/ชำระเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked), รายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่านแอป SCB

EASY หรือ SCB Call Center รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก และการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้  


2. การให้สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร

และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ

ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  


3. ธนาคารและบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลบังคับใช้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้  


4. กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นที่สุด  


5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777  


6. กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเรียกร้องสินไหมทดแทน

กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.) หรือ fwd.co.th 

สนใจปรึกษาด้านความคุ้มครองรบกวนกรอกข้อมูลจำเป็น ให้ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง SCB Protect ติดต่อกลับไปเสนอความคุ้มครองแบบคุ้มๆ ครับ

เพศ
กรุณาเลือกจังหวัดที่อยู่
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
ช่วงเวลาที่ต้องการให้ติดต่อกลับ
เมื่อท่านให้ข้อมูลด้านบนนี้แก่บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จำกัด (“บริษัท”) ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภัย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่ท่านอาจจะสนใจ
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว