โปรโมชั่น

ประกันรายปี ช้อปฟรีสบายใจ

เพียงซื้อประกันของเอฟดับบลิวดี ผ่านช่องทางขายทางโทรศัพท์ของ SCB Protect

และเลือกจ่ายค่าเบี้ยแบบรายปี ค่าเบี้ยตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป

 *เงื่อนไขรับฟรี โค้ดส่วนลด Lazada:  

- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครประกันชีวิตของ FWD ผ่านช่องทางขายทางโทรศัพท์
ของบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และกรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองเท่านั้น 

- ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณรับฟรีโค้ดส่วนลด Lazada จากค่าเบี้ยประกันภัยสูงสุด โดยคำนวนจากเบี้ยประกันภัยหลักรวมสัญญาเพิ่มเติมทุกประเภท
ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น (ไม่สามารถนับรวมกรมธรรม์ได้) ซึ่งลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น โดยมีการชำระเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์
ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป รับฟรีโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 1,000 บาท 

- โค้ดส่วนลด Lazada พร้อมวันหมดอายุของโค้ดจะถูกจัดส่งทาง SMS ตามที่ท่านได้ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ไว้กับทางทีมขาย
โดยจะส่งให้แก่ท่านภายใน 60 วันหลังจบรายการ (ภายใน 30 พฤศจิกายน 2564) โดยกรมธรรม์จะต้องผ่านการอนุมัติรวมถึงผ่านระยะเวลาการแจ้งสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์
(Free Look) คือภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับกรมธรรม์แล้ว 30 วัน หรือโดยที่กรมธรรม์ผ่านการอนุมัติและไม่ได้มีการยกเลิกกรมธรรม์ภายในวันที่มีการจัดส่งโค้ดส่วนลด 

- โค้ดส่วนลด Lazada สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อ โค้ดส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยน/โอน/แลก/ทอน
เป็นเงินสดได้ และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของลาซาด้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า
โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบข้อโต้แย้งใดและเหตุการณ์ใดๆอันเกิดจากการใช้บริการ 

- กรณีลูกค้าไม่ได้รับ SMS อันเนื่องมาจากปัญหาของเครือข่ายให้บริการ กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เพื่อทำการจัดส่งอีกครั้ง 

 

**เงื่อนไขผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 0% 

- สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทและแบ่งชำระ 0% ผ่านบัตรเครดิตนาน 6 เดือน
โดยเป็นการชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกเต็มจำนวน กับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่าน บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ช่องทางโทรศัพท์
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 

- แบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 6 เดือน โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป / กรมธรรม์ /เซลล์สลิป 

- ในการผ่อนชำระ ลูกค้าจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ
โดยหากมีการยกเลิกความเป็นสมาชิกบัตร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บตามจำนวนงวดผ่อนที่คงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยและหนี้อื่นๆ (ถ้ามี) ทันที 

- ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขเกี่ยวกับการแบ่งชำระของธนาคารทุกประการ 

- กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น  

- กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center
โทร. 02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน 

- ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร
และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้
ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  

- ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้าได้ 

- กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด 

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 

 

เงื่อนไขทั่วไป 

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด 

- ผู้เอาประกันควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง  

- บริษัทไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
โทร 02-037-7899 รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย 

สนใจปรึกษาด้านความคุ้มครองรบกวนกรอกข้อมูลจำเป็น ให้ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง SCB Protect ติดต่อกลับไปเสนอความคุ้มครองแบบคุ้มๆ ครับ

เพศ
กรุณาเลือกจังหวัดที่อยู่
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
ช่วงเวลาที่ต้องการให้ติดต่อกลับ
เมื่อท่านให้ข้อมูลด้านบนนี้แก่บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จำกัด (“บริษัท”) ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภัย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่ท่านอาจจะสนใจ
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว