โปรโมชั่น

คุ้มสุดสุด ซื้อประกัน รับเงินคืนสูงสุด 5%

เพียงซื้อประกันของเอฟดับบลิวดี กับ SCB Protect ผ่านช่องทางที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองหรือ SAB

 เงื่อนไขรับเงินคืน 

- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครประกันชีวิต ของเอฟดับบลิวดี เท่านั้น ผ่านช่องทางที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (Protection Consultant: PC)
และนายหน้าในสังกัดไทยพาณิชย์โพรเทค (SCB PROTECT Authorized Broker : SAB) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564 โดยกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ต.ค. 2564 และกรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองเท่านั้น 

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ได้ 

- เงื่อนไขการรับเงินคืนเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันของเอฟดับบลิวดี 

- ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 5% จากค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก เมื่อซื้อประกัน แผนคุ้มตลอดชีพพลัส หรือ แผนคุ้มออมสุข เอ็กซ์ตร้า เท่านั้น ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน,ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือ รายปี แบบไม่มีขั้นต่ำค่าเบี้ยประกันภัย
- ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 2% จากค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันของเอฟดับบลิวดีทุกประเภท (ยกเว้นแผนคุ้มตลอดชีพพลัส และ แผนคุ้มออมสุข เอ็กซ์ตร้า) และต้องชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายปี โดยมีค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 

- สิทธิพิเศษเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้เอาประกันเท่านั้น ดังนั้นชื่อของผู้เอาประกันต้องเป็นชื่อเดียวกับของเจ้าของบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและได้ระบุ ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา และ หมายเลขบัญชี ไว้ในเครื่องมือการขาย ณ จุดขาย ผ่านเจ้าหน้าที่ PC และ SAB 

- รายชื่อธนาคารที่ บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จำกัด จะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ได้แก่ ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB), ธ. กรุงไทย (KTB), ธ. กรุงเทพ (BBL), ธ. กสิกรไทย (KBANK), ธ. กรุงศรีอยุธยา (BAY), ธ. ธนชาต (TBANK), และ ธ. ทหารไทย (TMB) 

- ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณเงินคืนจากค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรกสูงสุด โดยคำนวนจากเบี้ยประกันภัยหลักรวมสัญญาเพิ่มเติมทุกประเภทต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
(ไม่สามารถนับรวมกรมธรรม์ได้) ซึ่งลูกค้าจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขประเภทแบบประกัน โดยมีการชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกต่อกรมธรรม์เข้ามาโดยจะมียอดเงินคืนเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นและปัดทศนิยมทิ้ง 

- เงินคืนของเบี้ยที่ชำระงวดแรกจะถูกโอนเข้าบัญชีที่ท่านให้ไว้ภายใน 60 วันนับจากสิ้นเดือนที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติโดยที่กรมธรรม์ต้องผ่านการอนุมัติรวมถึงผ่านระยะเวลาการแจ้งสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) คือภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับกรมธรรม์แล้ว 15 วัน หรือโดยที่กรมธรรม์ผ่านการอนุมัติและไม่ได้มีการยกเลิกกรมธรรม์ ภายในวันที่มีการทำเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร เช่น สมัครทำประกันในเดือน ก.ค. 2564 และกรมธรรม์อนุมัติและผ่าน Freelook ภายในเดือน ส.ค. 2564 ดังนั้นท่านจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 30 ต.ค. 2564 (60 วันนับจากสิ้นเดือนที่อนุมัติกรมธรรม์ ส.ค. 2564) 

เงื่อนไขผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 0% 

- สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทและแบ่งชำระ 0% ผ่านบัตรเครดิตนาน 6 เดือน
โดยเป็นการชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกเต็มจำนวน กับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่าน บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ช่องทาง Face-to-Face
โดยที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (Protection Consultant: PC) และนายหน้าในสังกัดไทยพาณิชย์โพรเทค (SCB PROTECT Authorized Broker : SAB) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564 

- แบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 6 เดือน โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป / กรมธรรม์ /เซลล์สลิป 

- ในการผ่อนชำระลูกค้าจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระโดยหากมีการยกเลิกความเป็นสมาชิกบัตร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บตามจำนวนงวดผ่อนที่คงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยและหนี้อื่นๆ (ถ้ามี) ทันที 

- ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข เกี่ยวกับการแบ่งชำระของธนาคารทุกประการ 

- กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น  

- กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB
Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระโดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน 

- ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร
และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้
ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  

- ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้าได้ 

- กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด 

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 

 

เงื่อนไขทั่วไป 

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด 

- ผู้เอาประกันควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง  

- บริษัทไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
โทร 02-037-7899 รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย 

สนใจปรึกษาด้านความคุ้มครองรบกวนกรอกข้อมูลจำเป็น ให้ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง SCB Protect ติดต่อกลับไปเสนอความคุ้มครองแบบคุ้มๆ ครับ

เพศ
กรุณาเลือกจังหวัดที่อยู่
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
ช่วงเวลาที่ต้องการให้ติดต่อกลับ
เมื่อท่านให้ข้อมูลด้านบนนี้แก่บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จำกัด (“บริษัท”) ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภัย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่ท่านอาจจะสนใจ
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว