โปรโมชั่น

สุขภาพดี มีสุข เป๋าตุง ตุ้งแช่ แจกทองคำแท้นำโชค

เพียงซื้อประกันของเอฟดับบลิวดี กับ SCB Protect ผ่านช่องทางที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองหรือ SAB

เงื่อนไขการรับทองคำแท้นำโชค 

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อแผน คุ้มออมสุข ทุน 300,000 -499,999 บาท และ/หรือ ทุน 500,000บาทขึ้นไป หรือ คุ้มตลอดชีพพลัส แผน 3 และ/หรือ แผน 4 โดยชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกแบบรายปีเท่านั้นผ่านช่องทางที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (ProtectionConsultant: PC) และนายหน้าในสังกัดไทยพาณิชย์โพรเทค (SCBPROTECT Authorized Broker : SAB) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565โดยกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 เมษายน 2565และกรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองเท่านั้น 

2.ของสมนาคุณจะถูกส่งให้ลูกค้าโดยใช้ที่อยู่ที่เดียวกับที่ส่งกรมธรรม์โดยจัดส่งให้ภายใน 60 วันหลังจบรายการ (31 พฤษภาคม 2565)โดยที่กรมธรรม์ต้องผ่านการอนุมัติรวมถึงผ่านระยะเวลาการแจ้งสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์(Free Look) คือ ภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับกรมธรรม์แล้ว 15วัน หรือโดยที่กรมธรรม์ผ่านการอนุมัติและไม่ได้มีการยกเลิกกรมธรรม์ภายในวันที่มีการจัดส่งของสมนาคุณ 

3. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยน/โอน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้โดยรายละเอียดการรับประกันสินค้า และการเปลี่ยน/โอน/แลกเป็นเงินสดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บริษัท ออสสิริส จำกัด โทร 02-613-0888 โดยบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัดไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบข้อโต้แย้งใดและเหตุการณ์ใด ๆ อันเกิดจากการใช้บริการ 

4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณโดยจัดหาสินค้าเทียบเท่าหรือใกล้เคียงโดยมีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่ของสมนาคุณมีการเลิกผลิต หรือ สินค้าขาดสต็อก 

5. หากบริษัทฯไม่สามารถจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่ผู้เอาประกันให้ไว้ได้ กรุณาติดต่อ SCB Protect Call Center โทร 1314 เพื่อแจ้งทางบริษัท ออสสิริส จำกัดให้ทำการจัดส่งอีกครั้ง หากลูกค้าไม่ได้แจ้งกลับภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565จะถือว่าสละสิทธิ์ 

เงื่อนไขรับสิทธิพิเศษบัตรเครดิต SCB 

ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันดอกเบี้ย 0% 

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทและแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% ผ่านบัตรเครดิตนาน 6 เดือนโดยเป็นการชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกเต็มจำนวน กับ บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่าน บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ช่องทาง Face-to-Face โดยที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (ProtectionConsultant: PC) และนายหน้าในสังกัดไทยพาณิชย์โพรเทค (SCBPROTECT Authorized Broker : SAB) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 

2. แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ย0% นาน 6 เดือน โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป / กรมธรรม์ /เซลล์สลิป 

3. ยอดใช้จ่ายที่นำมาแบ่งชำระดอกเบี้ย0% จะต้องเป็นยอดที่ไม่เกินจากวงเงินอนุมัติของธนาคาร และไม่สามารถแบ่งชำระยอดจากวงเงินชั่วคราวได้ 

4. การทำรายการแบ่งจ่ายดอกเบี้ย0% นี้ลูกค้าจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วนผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินผ่อนชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด 

5. ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข เกี่ยวกับการแบ่งชำระของธนาคารทุกประการ 

6. กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยหรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปีแต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี)ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น  

7. กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCBCall Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระโดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน 

 

แลกรับเครดิตเงินคืน 10% 

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภทยกเว้นบัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS(“ผู้ถือบัตร”) 

2. รับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมSCB Rewards / M Point ตั้งแต่ 1,000 คะแนน แต่ไม่เกินยอดเบี้ยที่ทำรายการภายใต้บัตรเครดิตที่ทำรายการสูงสุด 200,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน10%  

3. ผู้ถือบัตรที่ประสงค์เข้าร่วมรายการจะต้องพิมพ์ PC1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรคตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกเครดิตเงินคืน ส่งมาที่4545454 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน)โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น ตัวอย่างการลงทะเบียน เช่น PC1341204282565 #2565 

4. กรณีลงทะเบียนโดยระบุจำนวนคะแนนเกินยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ทำรายการเข้ามาจะทำการคำนวณคะแนนตามยอดเบี้ยที่ชำระภายใต้บัตรเครดิตที่ทำรายการเท่านั้น  

5. บัตรเครดิตที่ลงทะเบียนให้ตัดคะแนนแต่ไม่มียอดทำรายการเข้ามาขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืน 10%  

6. กรณีที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้ามาแต่ไม่ระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืน 10%  

7. ธนาคารจะทำการตัดคะแนนสะสมSCB Rewards / M Point ที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนและคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)ในรอบบัญชีถัดไป  

8. ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนสะสมSCB Rewards / M Point เพียงพอกับยอดคะแนนที่แจ้งแลกรับเครดิตเงินคืนไว้ทั้งนี้ หากคะแนนสะสม SCB Rewards / M Point ของผู้ถือบัตร ณวันที่ทำการตัดมีไม่เพียงพอให้ตัดได้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่มอบเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตร  

9. คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ 

10. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาโปรโมชันเท่านั้นเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ 

 

เงื่อนไขทั่วไป 

1. ธนาคารและบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นที่สุด 

2. ผู้เอาประกันควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง  

3. บริษัทไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัดเป็นนายหน้าประกันชีวิตผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น โทร 1314 

4. รับประกันชีวิตโดยบริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย โทร.1351 

สนใจปรึกษาด้านความคุ้มครองรบกวนกรอกข้อมูลจำเป็น ให้ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง SCB Protect ติดต่อกลับไปเสนอความคุ้มครองแบบคุ้มๆ ครับ

เพศ
กรุณาเลือกจังหวัดที่อยู่
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
ช่วงเวลาที่ต้องการให้ติดต่อกลับ
เมื่อท่านให้ข้อมูลด้านบนนี้แก่บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จำกัด (“บริษัท”) ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภัย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่ท่านอาจจะสนใจ
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว