แผนคุ้มตลอดชีพมั่นคง

เพื่อคนที่คุณรักและห่วงใย คุณทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เตรียมความพร้อม สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว
เพื่อให้พวกเขาก้าวเดินไปได้อย่างมั่นใจ และรอดูความสำเร็จในวันที่เขาเติบโต

แต่ในความเป็นจริง ทุกวันนี้ครอบครัวเรายังมีเงินออมไม่มาก
หากขาดคุณไปทุกคนก็คงลำบาก และถ้าคุณเกิดเจ็บป่วยกะทันหัน
ในวันที่ไม่มีรายได้และสวัสดิการรองรับหลังเกษียณอายุ
เงินที่สะสมไว้มาทั้งชีวิต ก็อาจต้องหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น

แผนคุ้มตลอดชีพมั่นคง พร้อมช่วยคุณสร้างหลักประกันความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตั้งแต่วันนี้
เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ครอบครัวจะยังคงประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ แม้อาจไม่มีคุณในวันนั้น
และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม คุณจะไม่เป็นภาระให้กับครอบครัว 

ครั้งแรกของการประกันชีวิต ที่สามารถเลือกเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัย มาใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน หลังอายุ 60 ปี

คุ้มตลอดชีพมั่นคง คุ้มครองตลอดชีพ ถึงอายุ 99 ปี หรือเลือกเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน หลังอายุ 60 ปี
คุ้มครองสูงสุด 50 โรคร้ายแรง จ่ายเงินก้อนทันที เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หมดกังวลเรื่องค่ารักษา
คุ้มเลือกได้ ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี หรือถึงอายุ 60 ปี เลือกชำระเบี้ยเป็นรายปี ราย 6 เดือน หรือรายเดือน ตามความต้องการ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,653 บาท
คุ้มส่งต่อ หากเสียชีวิตก่อนอายุ 99 ปีรับเงินก้อนส่งต่อเป็นมรดกให้ครอบครัว

ผลประโยชน์ความคุ้มครองแผนคุ้มตลอดชีพมั่นคง

 •  
 • ความคุ้มครอง
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก แบบตลอดชีพพลัส
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แบบซีไอ 50
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • ก่อนอายุ 85 ปี ความคุ้มครองสูงสุด (หักด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง, ค่ารักษาพยาบาลที่จ่าย ไปแล้ว (ถ้ามี) และหนี้สินใดๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี))
 • หลังอายุ 85 ปี ความคุ้มครองสูงสุด (หักด้วย ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และหนี้สินใดๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี))
 • ผลประโยชน์โรคร้ายแรง ก่อนอายุ 85 ปี
 • ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (1 ใน 5 โรคร้ายแรง)
 • ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (1 ใน 45 โรคร้ายแรง) สูงสุด (หักด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครอง โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (ถ้ามี))
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล หลังอายุ 60 ปี
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (จ่ายตามจริง) สูงสุดไม่เกิน
 • ผลประโยชน์ครบกำหนดสัญญาอายุ 99 ปี
 • รับเงินก้อน กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาอายุ 99 ปี (หักด้วย ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และหนี้สินใดๆ ที่ผูกพัน ตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี))
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายเดือน (ชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 60 ปี)
 • เพศชาย อายุ 35 ปี
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี
 • แผนแผนที่ 1
 • ความคุ้มครอง
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก แบบตลอดชีพพลัส
  500,000
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แบบซีไอ 50
  500,000
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • ก่อนอายุ 85 ปี ความคุ้มครองสูงสุด (หักด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง, ค่ารักษาพยาบาลที่จ่าย ไปแล้ว (ถ้ามี) และหนี้สินใดๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี))
  1,000,000
 • หลังอายุ 85 ปี ความคุ้มครองสูงสุด (หักด้วย ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และหนี้สินใดๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี))
  500,000
 • ผลประโยชน์โรคร้ายแรง ก่อนอายุ 85 ปี
 • ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (1 ใน 5 โรคร้ายแรง)
  100,000
 • ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (1 ใน 45 โรคร้ายแรง) สูงสุด (หักด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครอง โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (ถ้ามี))
  500,000
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล หลังอายุ 60 ปี
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (จ่ายตามจริง) สูงสุดไม่เกิน
  500,000
 • ผลประโยชน์ครบกำหนดสัญญาอายุ 99 ปี
 • รับเงินก้อน กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาอายุ 99 ปี (หักด้วย ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และหนี้สินใดๆ ที่ผูกพัน ตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี))
  500,000
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายเดือน (ชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 60 ปี)
 • เพศชาย อายุ 35 ปี
  1,653
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี
  1,515
 • แผนแผนที่ 2
 • ความคุ้มครอง
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก แบบตลอดชีพพลัส
  750,000
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แบบซีไอ 50
  750,000
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • ก่อนอายุ 85 ปี ความคุ้มครองสูงสุด (หักด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง, ค่ารักษาพยาบาลที่จ่าย ไปแล้ว (ถ้ามี) และหนี้สินใดๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี))
  1,500,000
 • หลังอายุ 85 ปี ความคุ้มครองสูงสุด (หักด้วย ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และหนี้สินใดๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี))
  750,000
 • ผลประโยชน์โรคร้ายแรง ก่อนอายุ 85 ปี
 • ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (1 ใน 5 โรคร้ายแรง)
  150,000
 • ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (1 ใน 45 โรคร้ายแรง) สูงสุด (หักด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครอง โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (ถ้ามี))
  750,000
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล หลังอายุ 60 ปี
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (จ่ายตามจริง) สูงสุดไม่เกิน
  750,000
 • ผลประโยชน์ครบกำหนดสัญญาอายุ 99 ปี
 • รับเงินก้อน กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาอายุ 99 ปี (หักด้วย ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และหนี้สินใดๆ ที่ผูกพัน ตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี))
  750,000
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายเดือน (ชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 60 ปี)
 • เพศชาย อายุ 35 ปี
  2,479
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี
  2,272
 • แผนแผนที่ 3
 • ความคุ้มครอง
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก แบบตลอดชีพพลัส
  1,000,000
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แบบซีไอ 50
  1,000,000
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • ก่อนอายุ 85 ปี ความคุ้มครองสูงสุด (หักด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง, ค่ารักษาพยาบาลที่จ่าย ไปแล้ว (ถ้ามี) และหนี้สินใดๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี))
  2,000,000
 • หลังอายุ 85 ปี ความคุ้มครองสูงสุด (หักด้วย ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และหนี้สินใดๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี))
  1,000,000
 • ผลประโยชน์โรคร้ายแรง ก่อนอายุ 85 ปี
 • ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (1 ใน 5 โรคร้ายแรง)
  200,000
 • ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (1 ใน 45 โรคร้ายแรง) สูงสุด (หักด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครอง โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (ถ้ามี))
  1,000,000
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล หลังอายุ 60 ปี
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (จ่ายตามจริง) สูงสุดไม่เกิน
  1,000,000
 • ผลประโยชน์ครบกำหนดสัญญาอายุ 99 ปี
 • รับเงินก้อน กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาอายุ 99 ปี (หักด้วย ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และหนี้สินใดๆ ที่ผูกพัน ตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี))
  1,000,000
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายเดือน (ชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 60 ปี)
 • เพศชาย อายุ 35 ปี
  3,304
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี
  3,029
 • อายุรับประกันภัย 16 - 50 ปี
 • งวดการชำระเบี้ยประกัน รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
 • ความคุ้มครองสัญญาหลักแบบตลอดชีพพลัส ชำระเบี้ยคงที่ 5 ปี หรือ จนถึงอายุ 60 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี)
 • ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แบบซีไอ 50 ชำระเบี้ยปีต่อปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี) เบี้ยประกันจะปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น
 • บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์เนื่องจากจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ชั้นอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยที่มีการปรับจะต้องอยู่ในอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สนใจปรึกษาด้านความคุ้มครองรบกวนกรอกข้อมูลจำเป็น ให้ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง SCB Protect ติดต่อกลับไปเสนอความคุ้มครองแบบคุ้มๆ ครับ

เพศ
กรุณาเลือกจังหวัดที่อยู่
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
ช่วงเวลาที่ต้องการให้ติดต่อกลับ
เมื่อท่านให้ข้อมูลด้านบนนี้แก่บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จำกัด (“บริษัท”) ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภัย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่ท่านอาจจะสนใจ
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว