แผนคุ้มรักษาเหมาจ่าย

หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วย
แผนคุ้มรักษาเหมาจ่าย จ่ายตามจริง
ทุกค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล

แผนคุ้มรักษาเหมาจ่าย

ที่สุดของความคุ้มค่า ที่สามารถเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันชีวิต เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน หลังอายุ 60 ปี

เป็นเจ้าของกิจการที่ทุ่มเททุกอย่างไปกับการทำงาน
วางแผนการเงินของธุรกิจและครอบครัว จะเลือกใช้อะไร
ก็คิดเสมอว่าต้องคุ้มค่า เรื่องดูแลสุขภาพก็เช่นกัน
เราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

ประกันสุขภาพที่เห็นทั่วไป มักมีเงื่อนไขเล็กๆ น้อยๆ
สุดท้ายตอนใช้จริงก็ต้องจ่ายเพิ่ม

หมดปัญหาดังกล่าวด้วยแผนประกันสุขภาพ
แผนคุ้มรักษาเหมาจ่าย จ่ายทุกค่ารักษาพยาบาล หากคุณต้องนอนโรงพยาบาล ค่ารักษาเท่าไหร่
ก็จ่ายตามนั้น ให้คุณสบายใจได้ว่า เดินออกจากโรงพยาบาลโดยไม่เสียส่วนต่างค่ารักษาอีกต่อไป
คุ้มครอบคลุม

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง
ทุกรายการเมื่อต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล

คุ้มครองไร้กังวล

ด้วยแผนสุขภาพเหมาจ่าย
สูงสุดถึง 3,300,000 บาท
ให้คุณหมดกังวลเรื่อง

ค่ารักษาพยาบาลที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุ้มรักษา

ครอบคลุมทุกค่ารักษา
ด้วยเบี้ยประกันภัย
เริ่มต้น
เพียง 19,800 บาท ต่อปี

(เพศชาย อายุ 35 ปี
แผน Super)

คุ้มสบายใจ

หมดกังวล แม้ขาดงาน แต่ไม่ขาดรายได้ด้วยค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
วันละ 1,000 บาท
(กรณีเลือกซื้อเพิ่มเติม)

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนคุ้มรักษาเหมาจ่าย

ตารางเปรียบเทียบผลประโยชน์ความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกันภัย
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย
 • แผน Super : อายุ 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • แผน Grand : อายุ 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • แผน Ultra : อายุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบเฮชบี
 • อายุ 3 - 60 ปี ต่ออายุได้ถึง อายุ 64 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)
งวดการชำระเบี้ยประกัน
 • แผน Super : รายปี
 • แผน Grand และ แผน Ultra : รายปี / ราย 6 เดือน
 • เบี้ยประกันภัยเป็นปีต่อปี ปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น
 • เบี้ยประกันภัยที่แสดงจะเปลี่ยนแปลงตามอายุ สุขภาพ ชั้นอาชีพของผู้ขอเอาประกันภัย
 • บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ชั้นอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น
  หรือจากประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
  ไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยที่มีการปรับจะต้องอยู่ในอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
คำถามที่พบบ่อย

คำถาม :

ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพหรือไม่?

คำตอบ :

ลูกค้าต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอตามความเป็นจริง โดยการพิจารณาให้ตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันของ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คำถาม :

สามารถซื้อประกันสุขภาพเฉพาะแผนคุ้มรักษาเหมาจ่ายเพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องแนบกับแบบประกันชีวิตอื่นๆ ได้หรือไม่

คำตอบ :

ไม่ได้ เนื่องจากแผนคุ้มรักษาเหมาจ่ายเป็นสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่ต้องซื้อพร้อมกับสัญญาประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ทั้งนี้ คุณลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติม กับที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองของเราได้

คำถาม :

ค่ารักษาพยาบาล ลูกค้าต้องสำรองเงินจ่ายหรือไม่?

คำตอบ :

ลูกค้าไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่ายของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คำถาม :

เบี้ยประกันภัยจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุหรือไม่?

คำตอบ :

เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณลูกค้า

คำถาม :

สามารถนำเบี้ยประกันไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

คำตอบ :

ลูกค้าสามารถนำเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนภาษีได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

 • แผนคุ้มรักษาเหมาจ่าย เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย + สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบเฮชบี 1,000
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นนายหน้าประกันชีวิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ขายผ่านช่องทาง
ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเรา
สามารถติดต่อกลับไป